Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Kierownik:Małgorzata Woźniak
tel.: 042-213-24-40 wew. 853
e-mail: kadry@andrespol.pl

 
Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne.
 2. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
 4. Organizowanie referendów i wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizowania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności
 7. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych.
 8. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki ewidencyjno-adresowej mieszkańców gminy.
 9. Podejmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań zabezpieczających ochronę danych osobowych w Urzędzie.
 10. Prowadzenie kart pojazdów i paliw pojazdów i urządzeń  Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 12. Prowadzenie tajnej kancelarii.
 13. Realizacja zadań w zakresie oświaty, kultury i sportu:
  1. współpraca z Kuratorium Oświaty we wszystkich sprawach dotyczących placówek oświatowych, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie organizacji doradztwa metodycznego na terenie gminy, współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
  2. przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, realizacja czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  3. nadzór nad programowaniem i bieżącą realizacją zadań wynikających ze statutów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
  4. nadzór organizacyjny nad działalnością placówek oświatowych,
  5. nadzór nad organizacjami sportowymi i organizacjami pożytku publicznego.
 14. W zakresie obrony cywilnej:
  1. czynności związane z obronnością i obroną cywilną realizowane są w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych, a także powierzone przez Szefa Wojewódzkiego i Gminnego Obrony Cywilnej oraz inne uprawnione organy,
  2. prowadzenia spraw związanych z obronnością państwa.
  3. przygotowania organów gminy do działania w podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny i innych zagrożeń,
  4. przygotowania Obrony Cywilnej dla zapewnienia w czasie wojny obrony ludności oraz dóbr materialnych i dóbr kultury przed skutkami działań wojennych, jak również do udziału w czasie pokoju w akcjach związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, likwidację większych awarii i katastrof, świadczenia na rzecz sił zbrojnych i obrony kraju związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi, pokojowym uzupełnieniem wojsk oraz zabezpieczeniem ich rozwinięcia, prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb Obrony Cywilnej gminy, prowadzenie gminnego programu mobilizacji,
  5. prowadzenie nadzoru w zakresie zabezpieczenia tajemnicy pań­stwowej i służbowej.
 15. W zakresie obsługi informatycznej Urzędu:
  1. administrowanie systemem informatycznym Urzędu Gminy,
  2. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów,
  3. zapewnienie bezproblemowego działania systemu informatycznego Urzędu (modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego leżące w zakresie możliwości technicznych, z wyłączeniem sprzętu objętego gwarancją),
  4. instalowanie nowo zakupionego sprzętu oraz programów komputerowych,
  5. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu,
  6. konfiguracja poczty elektronicznej
  7. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych funkcjonujących i wprowadzanych do użytkowania,
  8. współpraca z Pełnomocnikiem Wójta d/s Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 40 wew. 834
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010